Ports

  • Port "Южный", Yuzhniy

Nuclear power plants

  • SE "Khmelnytskyi NPP", Netishyn